Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Betingelser og vilkår

Velkommen til websiden til Bose Corporation og Bose Limited ("Bose") ("websiden"). Denne websiden eies og drives av Bose og Bose sine agenter. Vi er glade for å kunne gi deg tilgang til innholdet på websiden ("innhold") til informasjons- og kjøpsformål. Les nøye gjennom følgende betingelser og vilkår som omhandler din bruk av websiden ("generelle vilkår for websiden"). Ved å gå inn på og bruke websiden til Bose, samtykker du i å overholde disse generelle vilkårene for websiden og å følge gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruken av websiden. Hvis du ikke samtykker i disse generelle vilkårene for websiden, må du ikke gå inn på eller bruke websiden.

Godkjenning av bruk

Bose godkjenner herved at du går inn på, viser, kopierer og reproduserer innholdet som publiseres av Bose på websiden, til din personlige, ikke-kommersiell bruk for å vurdere kjøp av Bose®-produkter som tilbys, dersom du samtykker i å overholde disse generelle vilkårene for websiden.

Med unntak av det som er uttrykkelig nevnt over, samtykker du i å ikke reprodusere, vise, offentliggjøre, videresende eller på annen måte distribuere innholdet på websiden helt eller delvis uansett formål.

Videre samtykker du i å ikke bruke websiden til noe annet formål som er ulovlig eller forbudt gjennom disse generelle vilkårene for websiden.

Kjøp

Hvis du ønsker å kjøpe noen av produktene på denne websiden, vil du i tillegg til å godta disse generelle vilkårene for websiden også måtte godta betingelser og vilkår for salg.

Du samtykker i at du skal holdes helt ansvarlig for alle avgifter, gebyrer, skatter og takseringer som oppstår som et resultat av bruk av websiden.

Du garanterer at du har juridiske rettigheter til å godta disse generelle vilkårene for websiden og bruke websiden i samsvar med alle betingelser og vilkår her.

Åndsverkeierskap

Innholdet på websiden tilhører Bose, Bose sine filialer, datterselskaper og/eller leverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett. Bose kan legge ut merknader om patenter på websiden, inkludert, og uten begrensning informasjon om opphavsrett og varemerker. Du samtykker i at hvis du kopierer eller gjengir websiden eller innhold på websiden, skal du beholde alle merknader om opphavsrett, varemerker og andre patenter.

Unntatt hvis det er uttrykkelig angitt i disse generelle vilkårene for websiden, skal ingenting på websiden overdra lisenser eller rettigheter under noen opphavsrett eller andre åndsverkrettigheter uansett om det er gjort gjennom implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annen måte.

Produkter, prosesser eller teknologier som er identifisert eller inkludert på denne websiden, kan være underlagt andre åndsverkrettigheter som Bose er i besittelse av. Bose og Wave®-radiodesignet er registrerte varemerker for Bose Corporation. Alle varemerker som refereres til i Bose sine produkter, produktdesign og tjenester er basert på amerikanske varemerkesøknader og -registreringer. Varemerkeregistreringer kan være utstedt og/eller forestående i andre land. Det kan ikke trekkes noen konklusjon når det gjelder registreringsstatusen i et annet land enn USA.

Microsoft og Passport-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land og brukes under lisens fra Microsoft. Andre varemerker, inkludert registrerte varemerker, for produktene som nevnes eller vises på websiden, er patentert av de respektive varemerkeinnehaverne.

Begrensninger for linking og innramming

Du samtykker i at du ikke skal bruke noen Bose-varemerker eller beslektet grafikk som "hurtiglink" på andre websider uten skriftlig godkjenning fra Bose. Videre samtykker du i å ikke opprette en dyplenke til websiden til noe annet formål uten skriftlig godkjenning fra Bose. Enhver innramming av websiden uten skriftlig godkjenning er forbudt.

Innhold fra tredjeparter

Websiden kan inneholde linker til tredjepartssider som Bose ikke har noen kontroll over. Vi tar ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller andre aspekter ved informasjonen på slike tredjepartssider eller andre sider som det er linket til eller fra slike tredjepartssider, og skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår fra bruk av slikt innhold eller transaksjoner på slike tredjepartssider med unntak av om vi samtykker til det.

Begrensninger på interferens

Du samtykker i at du ikke skal bruke en robot, spider eller annen automatisk enhet eller manuell prosess til å overvåke eller kopiere innholdet på websiden uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra Bose. Du samtykker i at du ikke skal foreta deg noe som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til websiden. Du samtykker i at du ikke skal bruke noen enhet, programvare eller rutine til å hindre eller forsøke å hindre websiden i å fungere som den skal.

Uautorisert bruk

Ulovlig og/eller uautorisert bruk av websiden, inkludert, men ikke begrenset til, uautorisert innramming av eller linking til websiden, blir utredet og passende juridisk handling blir foretatt, inkludert, uten begrensning sivil, kriminell og pålagt rettergang.

Ansvarsfraskrivelse

Bose gjør det vi kan for å produsere innholdet og gi tilgang til innholdet på websiden. Men siden Internett kan være ustabilt, gir vi ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, eller bekrefter nøyaktigheten, tilstrekkeligheten eller manglende evne til å få tilgang til websiden, eller forsinkelser i tilgangen eller egnetheten til innholdet på websiden. Bose garanterer ikke at bruken av websiden skal være feilfri eller at websiden og serveren er fri for datavirus og annet skadelig materiell. Med unntak av det som angis nedenfor, skal ikke Bose ha noe erstatningsansvar overfor deg, verken når det gjelder kontrakt, skader (inkludert skjødesløshet), brudd på lovbestemte plikter, restitusjon eller på annen måte for tap, skader eller kostnader som på noen måte har oppstått som en følge av eller i forbindelse med bruken av websiden eller bruk av, tilgang til, nedlasting av eller tillit til innhold på websiden. Bose er ikke ansvarlig for typografiske feil.

Disse generelle vilkårene for websiden utelukker ikke Bose sitt (eventuelle) erstatningsansvar for personskader eller død som er et resultat av skjødesløshet fra Bose sin side, for svindel eller annet som det er ulovlig for Bose å utelukke eller forsøke å utelukke fra erstatningsansvaret.

Internasjonal informasjon

Websiden gir deg tilgang til informasjon som gjelder Bose-produkter og -tjenester som er tilgjengelige i andre land enn Norge. Slike referanser er kun ment som informasjon og betyr ikke at Bose har tenkt å gjøre slike produkter eller tjenester tilgjengelige i Norge.

Endrede betingelser

Fordi Bose stadig oppdaterer og forbedrer websiden, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i de generelle vilkårene for websiden når som helst, med eller uten forvarsel. Du er ansvarlig for å sjekke de generelle vilkårene for websiden jevnlig for å finne ut om Bose har gjort slike endringer. Når du fortsetter å bruke eller gå inn på websiden etter slike endringer, bekrefter du at du godtar endringene. Bose forbeholder seg også retten til å gjøre forbedringer og/eller endringer når det gjelder produkter, priser og/eller program som beskrives på websiden når som helst og uten forvarsel.

Samtykke til bruk av personlige opplysninger

Du bekrefter at du har lest Boses begrensede personvernerklæring og databeskyttelsesmerknad ("Personvernerklæringen") og forstår og samtykker i innhenting, bruk, avdekking og overføring av personlige opplysninger som beskrevet i personvernerklæringen, inkludert, men ikke begrenset til:

  • bruk av dine personlige opplysninger fra Bose sin side til markedsførings- og salgsformål, underlagt din rettighet til å velge at Bose ikke skal bruke slike opplysninger til direkte markedsføring;
  • avdekking av dine personlige opplysninger til tredjeparter som gjennomfører markeds- og salgsrelaterte tjenester for Bose;
  • bruk av dine personlige opplysninger av enkelte tredjeparter til direkte markedsføring, underlagt din rettighet til å ikke godta slik bruk; og
  • overføring av dine personlige opplysninger utenfor EØS, inkludert til USA.

Innleveringer

Dersom en bruker av websiden oppgir informasjon som spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende om innholdet eller et produkt eller en tjeneste fra Bose, skal slik informasjon ses på som ikke-konfidensiell, og Bose har ingen forpliktelse av noe slag når det gjelder slik informasjon, og står fritt til å gjengi, bruke, avdekke eller distribuere tilbakemeldingene til andre uten begrensninger, underlagt bestemmelsene i personvernerklæringen. Bose står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikk i slik informasjon uansett formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som inkorporerer slik informasjon.

Domsmyndighet

Kunder i Storbritannia: Hvis du går inn på denne siden fra Storbritannia og Nord-Irland, regulerer lovene til England og Wales disse generelle vilkårene for websiden, og domstolene i England og Wales har udelt domsmyndighet over uenigheter som oppstår som en følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene for websiden. All kontakt, all korrespondanse og alle kontrakter mellom oss vil foregå på engelsk.

Alle andre besøkende: Hvis du går inn på denne siden fra en annen domsmyndighet, regulerer lovene til England og Wales disse generelle vilkårene for websiden, og domstolene i England og Wales har udelt domsmyndighet over uenigheter som oppstår som en følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene for websiden. All kontakt, all korrespondanse og alle kontrakter mellom oss vil foregå på engelsk.

Skadesløshet

Du samtykker i å gjøre Bose og Bose sine datterselskaper, filialer, ledere, agenter og andre partnere og ansatte skadesløse mot erstatningskrav, begjæringer, tap eller betalingsansvar, inkludert rimelige juridiske gebyrer som fremsettes av tredjeparter på grunn av eller som en følge av din bruk av websiden.

Ugyldighet

Hvis en domsmyndighet avgjør at en bestemmelse i disse generelle vilkårene for websiden er ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve, skal bestemmelsen gjøres ugyldig i de generelle vilkårene for websiden og de andre bestemmelsene i disse generelle vilkårene for websiden skal fortsatt gjelde. Partene samtykker videre i å skifte ut bestemmelser i disse generelle vilkårene for websiden som er ulovlige, ugyldige eller ikke mulig å håndheve, med bestemmelser som er lovlige, gyldige og mulig å håndheve, som i den grad det er mulig oppfyller de økonomiske, bedriftsmessige eller andre formålene med slike bestemmelser som er ulovlige, ugyldige eller ikke mulig å håndheve. Hvis en domsmyndighet avgjør at en bestemmelse i disse generelle vilkårene for websiden er ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve, helt eller delvis, skal bestemmelsen fortsatt gjelde i den grad den ikke er ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve.

Hele avtalen

Disse generelle vilkårene for websiden og Personvernerklæringen representerer en fullstendig og komplett forståelse mellom deg og Bose og er overordnet alle tidligere avtaler, fremstillinger (unntatt falske) og forståelser, skriftlig eller muntlig, om bruken av websiden.

Fraskrivelse

Dersom Bose ikke klarer å anvende eller blir forsinket i anvendelsen av rettigheter eller kompensasjon herunder eller i å håndheve disse generelle vilkårene for websiden, skal ikke dette fungere som en fraskrivelse av dem.

Overskrifter

Overskrifter brukes for oversiktens skyld og skal ikke brukes som en tolkning av disse generelle vilkårene for websiden.