NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Bruksvilkår for Bose

Sist endret: 26. februar 2024

Disse bruksvilkårene («vilkårene») er en juridisk avtale mellom deg og Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, USA og dets tilknyttede enheter (samlet betegnet som «Bose», «vi», «oss» og «vår/våre/vårt»). Disse vilkårene er gjeldende for alle Boses nettsteder, programvare, enheter og tilknyttede fastvare, applikasjoner, produkter og alle andre tjenester, funksjoner eller innhold som tilbys eller stilles til rådighet av Bose (samlet betegnet som «tjenestene»). Ved å gå inn på, bruke eller samhandle med tjenestene, indikerer du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du avslutte tilgangen til eller bruken av tjenestene. Vi kan etter eget skjønn når som helst revidere disse vilkårene. Det er ditt ansvar å undersøke med jevne mellomrom om det er kommet endringer i disse vilkårene. Din fortsatte bruk av tjenestene etter en slik oppdatering utgjør en bindende aksept av disse endringene, unntatt dersom gjeldende lov krever ytterligere varsling om slike endringer. Vi vil i så fall overholde et slikt krav om ytterligere varsling.

Visse tjenester kan være underlagt ytterligere eller egne vilkår. Ved konflikt mellom disse vilkårene og slike andre vilkår, skal de andre vilkårene ha forrang.


1. Kvalifiseringskrav

Du må være over myndighetsalder i din jurisdiksjon for å benytte deg av tjenestene, unntatt dersom din foresatte eller verge samtykker til disse vilkårene på dine vegne og gir deg tillatelse til å benytte tjenestene. Hvis du samtykker til disse vilkårene på vegne av en virksomhet, bekrefter og garanterer du at du har tillatelse til dette. Du kan ikke få tilgang til eller benytte tjenestene hvis du er forhindret fra å motta tjenestene etter gjeldende lov eller tidligere er blitt suspendert eller nektet tilgang til tjenestene.


2. Immateriell eiendom

Med «innhold» menes alle nettsteder, programvare, utforming, tekst, kunstverk, lyd, video, grafikk, bilder, musikk, brukergrensesnitt, arbeider av alle typer som har opphavsrett, navn, logoer, varemerker, tjenestemerker og informasjon eller andre materialer som er lagt ut, generert, levert eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenestene. Tjenestene og innholdet er beskyttet av lovgivning om opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmeligheter samt andre lover i USA og i andre jurisdiksjoner. Dersom det ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har Bose og dens lisensgivere alle rettigheter, alt eierskap og alle interesser i og til tjenestene og innholdet, inkludert alle tilhørende immaterielle eiendomsrettigheter.

Du skal ikke fjerne, endre eller tilsløre opphavsrett, varemerke, tjenestemerke eller annen eiendomsrett eller merknader som er innlemmet i medfølgende tjenester eller innhold. All uautorisert bruk av materiale som inngår i eller gjennom tjenestene, kan bryte lover om opphavsrett, varemerker, personvern og reklamerettigheter, samt kommunikasjonsforskrifter og bestemmelser.

Se vår liste over varemerker for en komplett oversikt over varemerkene og varemerketilskrivelsene for Bose og partnerne våre.


3. Lisens

Vi innvilger deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig lisens til tilgang, visning og bruk av tjenestene og innholdet, og tilgang og bruk av all programvare som inngår i våre produkter eller enheter, uansett om programvaren er stilt til rådighet av oss eller av tredjeparter. Denne lisensen er gitt kun til din personlige, ikke-kommersielle bruk og til bruk av tjenestene slik det er tillatt etter disse vilkårene.

Du skal ikke bruke, viderelisensiere, kopiere, tilpasse, endre, oversette, offentliggjøre, lage avledede arbeider av, distribuere, lisensiere, selge, leie ut, lease, tildele, overdra, vise offentlig, offentlig fremføre, overføre, kringkaste eller på annen måte utnytte innholdet, tjenestene eller noen del av disse (inkludert tredjeparts programvare), unntatt der dette er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene. Ingen lisenser eller rettigheter innvilges implisitt eller på annen måte til deg til noen immateriell eiendom som eies eller kontrolleres av oss eller våre lisensgivere, med unntak av de lisensene og rettighetene som uttrykkelig innvilges i disse vilkårene.

Bose kan etter eget skjønn når som helst trekke tilbake denne lisensen. Ved en slik tilbaketrekking må du umiddelbart destruere alt materiale du har lastet ned eller på annen måte oppnådd fra tjenestene, samt alle kopier av slikt materiale, selv om det er gjort i overensstemmelse med vilkårene.


4. Registrering av konto

Du må kanskje opprette en konto for å bruke deler av tjenestene. For å opprette en konto må du oppgi passord, brukernavn og andre opplysninger som navn og e-postadresse. Du er selv ansvarlig for at opplysningene dine holdes konfidensielle. Du kan ikke overdra, selge, tildele eller viderelisensiere kontoen din uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra oss. Du er selv ansvarlig for all bruk eller aktivitet som finner sted på din konto, herunder andre personers bruk av tjenestene på din konto med eller uten din godkjennelse. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om ikke-autorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd på kontoen. Bose påtar seg ikke ansvar for tap som oppstår som følge av uautorisert bruk av kontoen din. Opplysninger som sendes inn av deg er underlagt Boses personvernerklæring.


5. Brukerinnhold og tilbakemeldinger

5.1 Brukerinnhold. Du er selv ansvarlig for alt innhold du sender inn, viser, legger ut eller på annen måte gjør tilgjengelig via tjenestene («brukerinnhold»), inkludert alle nødvendige tredjeparts rettigheter i brukerinnholdet. Når du legger ut brukerinnhold, gir du Bose en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, ikke-eksklusiv og viderelisensierbar lisens til å bruke, kopiere, hurtiglagre, distribuere, reprodusere, modifisere, endre, tilpasse, offentlig fremføre, offentlig vise, oversette, lage avledet arbeid av, selge, leie ut, overføre, formidle til publikum, deassemblere og publisere slikt brukerinnhold, i sin helhet eller i deler, i alle formater eller medier kjent nå eller som utvikles i fremtiden, uten kompensasjon til deg, for alle formål, herunder for å fremme og redistribuere deler av eller hele tjenesten (og avledede verk av dette).

Vi kan etter eget skjønn forhåndsfiltrere brukerinnhold før det vises i tjenestene, og kan til enhver tid forby eller hindre deg i å legge ut, laste opp, lagre, dele, sende eller vise brukerinnhold til eller via tjenestene. Vi kan, etter eget skjønn, avvise, flytte, redigere eller fjerne brukerinnhold som er sendt inn til tjenestene av hvilken som helst grunn, herunder brukerinnhold som bryter med disse vilkårene. Se delen Akseptabel bruk nedenfor for mer informasjon.

5.2 Tilbakemeldinger. Vi vil ikke ta uoppfordrede innsendinger av idéer i betraktning og ber om at du avstår fra å sende dem til oss. Hvis du imidlertid likevel velger å sende inn dine idéer i en hvilken som helst form, som brukerinnhold eller på annen måte («tilbakemelding»), vil følgende vilkår være gjeldende:

(a) Tilbakemeldingen vil være Boses eksklusive eiendom, uten noen kompensasjon til deg. Du tildeler herved Bose, og samtykker i å ugjenkallelig tildele Bose alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser i og til alle tilbakemeldinger, inkludert eventuell immateriell eiendomrett knyttet til disse.

(b) Bose vil ikke ha noen forpliktelse av noe slag med hensyn til tilbakemeldingene og skal ha frihet, uten noen kompensasjon til eller kreditering av deg, til å reprodusere, bruke, offentliggjøre og distribuere tilbakemeldinger, inkludert idéer, konsepter, know-how eller teknikker som finnes i disse, uten begrensing og til ethvert formål, herunder å utvikle, produsere og markedsføre produkter og tjenester som innlemmer tilbakemeldingene.


6. Akseptabel bruk

For å fremme en trygg og positiv opplevelse, er følgende atferd strengt forbudt i forbindelse med din tilgang til og bruk av tjenestene. Uten begrensning skal du ikke:

 • misbruke, ærekrenke, true, skremme, forfølge, trakassere eller skade en annen person;
 • annonsere til, eller oppfordre, enhver bruker til å kjøpe eller selge produkter eller tjenester, eller bruke enhver informasjon innhentet fra tjenestene til å kontakte, annonsere til, be om, eller selge til enhver bruker uten deres eksplisitte samtykke på forhånd;
 • endre eller tukle med materiale på eller knyttet til tjenestene;
 • forsøke å omgå ethvert teknologisk tiltak implementert av oss eller noen av våre leverandører eller en annen tredjepart (inkludert en annen bruker) for å beskytte eller begrense tilgangen til tjenestene;
 • forsøke å dechiffrere, dekompilere, demontere eller omvendt konstruere noe av programvaren eller annen underliggende kode som brukes til å levere tjenestene;
 • forstyrre, overvelde, angripe, modifisere eller gripe inn i tjenestene eller tilhørende programvare, maskinvare eller servere på noen som helst måte;
 • bedrive søkerobotaktivitet eller netthøsting, eller delta i bruk av programvare, inkludert spionprogrammer som er utviklet for å samle inn data fra tjenestene;
 • hindre eller forstyrre andres bruk av tjenestene;
 • utgi seg for å være en annen person eller enhet eller gjennomføre annen lignende svikefull aktivitet, som for eksempel phishing;
 • legge ut eller dele noe som er ulovlig, hånende, trakasserende, pornografisk, usømmelig, spottende, uanstendig, hatefullt, rasistisk eller på annen måte støtende;
 • legge ut eller sende, eller forårsake at det blir lagt ut eller sendt, noen melding eller anmodning utformet for eller ment å skulle innhente passord, kontoopplysninger eller annen personlig eller privat informasjon fra en bruker;
 • sende inn noe innhold med kobling til multilevel marketing, pyramidespill eller innhold som ikke er relevant med hensyn til emne;
 • sende inn, sende, legge ut, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig uønsket eller uautorisert reklame eller kommersielle meldinger som spam-post, reklame, kampanjemateriell, søppelpost, kjedebrev eller andre former for anmodninger;
 • iverksette tiltak som påfører, eller kan påføre, etter vårt skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen vår;
 • overføre virus, ondsinnet programkode eller andre datainstruksjoner eller teknologiske virkemidler hvis formål er å forstyrre, skade eller gripe inn i bruken av datamaskiner eller tilknyttede systemer;
 • benytte noen virkemidler til å drive nettskraping eller gjennomsøke nettsider i tjenestene;
 • bruke søkeroboter, edderkopper, nettskrapere eller andre automatiserte midler for å få tilgang til tjenestene;
 • uansett formål, krenke, bryte eller misbruke andres opphavsrett, personvern, reklame eller andre juridiske rettigheter;
 • bryte noen lover eller forskrifter eller
 • anbefale, oppmuntre eller bistå en tredjepart med å gjøre noe av det foregående.

I tillegg til begrensingene for bruk som er angitt over, blir materiale på og gjennom tjenestene gitt med «BEGRENSEDE RETTIGHETER». Bruk, duplisering eller offentliggjøring fra føderale, delstatlige eller lokale myndigheters side er underlagt ytterligere begrensinger som fastsatt i gjeldende lover og forskrifter. Slike myndigheters bruk av materiale utgjør en erkjennelse av Boses eiendomrett til slikt materiale.


7. Personvern

Informasjon om vår behandling av data, inkludert innsamling og bruk av dine personopplysninger, finner du i vår personvernerklæring. Vår personvernerklæring gjelder din bruk av tjenestene og innlemmes ved henvisning i disse vilkårene.


8. Garantier, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning

MED UNNTAK AV DER DET ER UTTRYKKELIG SKRIFTLIG OPPGITT AV BOSE I FORBINDELSE MED DITT KJØP AV ET BOSE-PRODUKT ELLER –TJENESTE, BLIR TJENESTENE OG INNHOLDET LEVERT «SOM DE ER» UTEN NOEN FORM FOR UTTRYKT ELLER INNEFORSTÅTT GARANTI. UTEN AT DET BEGRENSER DET FOREGÅENDE, AVVISER BOSE UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI, INNESTÅELSE ELLER BETINGELSE AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER INNEFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI AV KVALITET, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT ELLER IKKE-KRENKELSE. SPESIFIKT, MEN UTEN BEGRENSNING, GARANTERER IKKE BOSE AT: (i) TJENESTENE ELLER INNHOLDET ER UTEN FEIL, (ii) FUNKSJONENE I ELLER EGENSKAPENE TIL TJENESTENE VIL VÆRE UTEN AVBRUDD, SIKRE ELLER UTEN FEIL, (iii) FEIL VIL RETTES OPP ELLER (iv) TJENESTENE OG INNHOLDET ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. BOSE GIR INGEN GARANTI OM AT BOSE VIL OPPDATERE ELLER FORTSETTE Å TILBY ELLER STILLE TJENESTENE TIL RÅDIGHET, HERUNDER ENHVER SPESIFIKK PROGRAMVARE, APP ELLER PRODUKT FOR EN BESTEMT TIDSLENGDE, OG BOSE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE, OPPDATERE OG AVVIKLE TJENESTENE UTEN Å VARSLE DEG. DE FOREGÅENDE FRASKRIVELSENE SKAL GJELDE I SÅ STOR UTSTREKNING SOM TILLATT I LOV, OG SKAL GJELDE ETTER OPPHØR ELLER UTLØP AV DISSE VILKÅR ELLER AV DIN BRUK AV TJENESTENE.

DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT, I SÅ STOR UTSTREKNING SOM TILLATT I LOV, BÆRER DU ALL RISIKO KNYTTET TIL DIN TILGANG OG BRUK AV TJENESTENE OG INNHOLDET. I DEN FULLE UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET SKAL IKKE BOSE ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, ELLER NOEN PART SOM ER INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE ELLER LEVERE TJENESTENE ELLER INNHOLDET ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER ELLER REPRESENTANTER UNDER NOEN OMSTENDIGHET KUNNE HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER INSTANS FOR NOEN SKADE, DET VÆRE SEG DIREKTE ELLER INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADE, STRAFFEERSTATNING ELLER NOE ANNET (HERUNDER SKADE PÅFØRT VED TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA, SKADE PÅ DATAMASKIN ELLER ENHET, TAP AV BRUK ELLER KOSTNADER VED ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER TJENESTER), SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER INNHOLD, ELLER NOEN KOBLING SOM ER STILT TIL RÅDIGHET AV TJENESTENE, UANSETT OM BOSE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE, OG UANSETT OM SKADEN ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (HERUNDER UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE.

BOSES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE ELLER FRA MANGLENDE MULIGHET TIL Å BENYTTE TJENESTENE, VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE BELØPET SOM ER BETALT FOR DET AKTUELLE PRODUKTET ELLER DEN AKTUELLE TJENESTEN SOM ERSTATNINGSKRAVET KNYTTER SEG TIL, ELLER DERSOM ERSTATNINGSKRAVET IKKE KNYTTER SEG TIL ET BETALT PRODUKT ELLER EN BETALT TJENESTE, TIL 100 USD.

BOSE GARANTERER, BIFALLER ELLER ANTAR IKKE ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM ER REKLAMERT FOR ELLER TILBUDT AV EN TREDJEPART GJENNOM TJENESTENE ELLER FOR NOE NETTSTED SOM VISES ELLER LENKES OPP GJENNOM TJENESTENE, OG BOSE VIL IKKE PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIGE FOR Å OVERVÅKE EVENTUELLE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSTILBYDERE AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. BOSE PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTERS STØTENDE ELLER ULOVLIGE ATFERD. DU PÅDRAR DEG FRIVILLIG RISIKOEN FOR SKADE FRA DET FOREGÅENDE. 

DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE ER GRUNNLEGGENDE OG VESENTLIGE ELEMENTER SOM DANNER GRUNNLAG FOR HANDELEN MELLOM BOSE OG DEG, OG VIL GJELDE SELV OM BØTESMIDDEL FEILER I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL OG I SÅ STOR GRAD SOM TILLATT I LOV.

I noen jurisdiksjoner er ikke ekskludering av visse garantier eller begrensningen eller ekskludering av erstatningsansvar for skader, tillatt. Det kan dermed hende at noen av begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Hvis du befinner deg i New Jersey i USA, vil ikke begrensingene i denne delen gjelde for deg.


9. Skadesløshet

Du samtykker at du i lovens fulle utstrekning skal erstatte, forsvare og holde Bose og dets respektive ledere, styremedlemmer, ansatte, aksjonærer og representanter (og alle etterfølgere av noen av de foregående) skadesløse fra og mot eventuelle krav eller begjæringer, herunder rimelige advokatsalærer og -utgifter, i forbindelse med eller som stammer fra din bruk av tjenestene eller innholdet, din forbindelse til tjenestene, din eksponering mot innholdet eller brukerinnhold, ditt brudd på disse vilkårene, ditt brudd på gjeldende lov, at du sender inn, legger ut eller overfører brukerinnhold til tjenestene, og/eller din krenkelse av noen andres rettigheter. Vi forbeholder oss retten til eksklusivt å påta oss forsvaret og kontrollen av slike tvister for egen regning, og i alle tilfeller skal du samarbeide med oss i forsvaret vårt.


10. Endring og oppsigelse

10.1 Endring av tjenestene. Bortsett fra der det ikke er tillatt med hensyn til lokale juridiske krav, forbeholder Bose seg retten til å til enhver tid endre eller avvikle tjenestene midlertidig eller permanent (eller enhver del av disse), med eller uten forutgående varsel. Bose skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noe endring, suspensjon eller opphør av tjenestene.

10.2 Oppsigelse. Vi kan, etter eget skjønn, si opp eller suspendere, eller på annen måte nekte deg tilgang til hele eller deler av tjenestene til enhver tid av enhver eller uten grunn, med eller uten forvarsel. Dersom vi sier opp din rett til tilgang til tjenestene, vil disse vilkårene opphøre, og alle rettigheter du har til tilgang til tjenestene vil umiddelbart opphøre. Imidlertid vil visse bestemmelser i disse vilkårene fortsatt være gjeldende etter oppsigelsen, herunder, og der det er gjeldende, bestemmelsene om obligatorisk voldgift og unntak fra gruppesøksmål. Oppsigelsen av din bruk eller tilgang til tjenestene kan også omfatte, etter Boses eget skjønn, sletting av din konto og/eller ditt brukerinnhold, og du vil ikke kunne hente noe informasjon som er knyttet til kontoen din, med mindre det er pålagt etter gjeldende lov.


11. Varsel om brudd på opphavsrett

I henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) og andre gjeldende lover, er det Boses politikk å, under egnede omstendigheter, si opp registreringskontoen til en bruker som anses å krenke tredjeparts immaterielle rettigheter og/eller å fjerne brukerinnhold som anses å være krenkende. Se Boses Retningslinjer for opphavsrett for mer informasjon.


12. Gjeldende lov

Disse vilkårene og det de gjelder, og alle handlinger knyttet til dette, skal tolkes i henhold til og være underlagt lovene i Commonwealth of Massachusetts uten hensyn til dets prinsipper ved lovkonflikter. Med unntak av det som fremkommer i pkt. 12 over om obligatorisk voldgift, skal alle tvister som oppstår vedrørende vilkårene, eller bruken av tjenestene, innklages og behandles ved de statlige eller føderale domstoler i Middlesex County, Massachusetts, USA, og du og Bose gir samtykke til disse domstolenes eksklusive domsmakt.


13. Generelle vilkår

13.1 Force majeure. Bose skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller mangler ved ytelsen som direkte eller indirekte skyldes en hendelse utover deres rimelige kontroll.

13.2  Ikke avkall på rettigheter. Hvis vi unnlater å insistere på at du overholder forpliktelsene dine i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter overfor deg, eller hvis vi utsetter å gjøre dette, betyr ikke dette at vi gir avkall på rettighetene våre og at du ikke må overholde forpliktelsene dine. Hvis vi frafaller en feil eller en overtredelse du har gjort, gjør vi dette kun skriftlig, og det betyr ikke at alle fremtidige feil og overtredelser frafalles automatisk.

13.3 Delvis ugyldighet. Hver av bestemmelsene i disse vilkårene gjelder selvstendig. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at en eller flere av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha gyldighet.

13.4 Tredjeparts rettighetshaver. Med unntak av det som ellers er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, skal det ikke være noen tredjeparts rettighetshavere i henhold til disse vilkårene.

13.5 Fullstendig avtale. Disse vilkårene (og alle betingelser som inngår deri) utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Bose og avløser enhver tidligere og samtidig avtale mellom deg og Bose om avtalens gjenstand, med unntak av det som er uttrykkelig oppgitt i denne avtalen.

13.6 Overdragelse. Disse vilkårene, og alle rettigheter eller lisenser som er gitt her, kan ikke tilordnes eller delegeres av deg. Disse vilkårene, og alle rettigheter eller lisenser som er gitt her, kan tilordnes eller delegeres av Bose uten begrensninger. Disse vilkårene er bindende og til fordel for hver part og partens etterfølgere og overdragelsesmottakere.

13.7 Endringer. Disse vilkårene kan kun endres gjennom en avtale mellom deg og en autorisert fullmektig for Bose, med spesiell henvisning til og spesifisering av endringen av disse vilkårene.

13.8 Ingen agent. Det er ikke tiltenkt eller avstedkommet noe agentforhold, partnerskap, fellesforetak eller ansettelsesforhold ved disse vilkårene, og du vil ikke ha noen rett eller autoritet til å anta eller skape noen forpliktelser på vegne av, eller å representere, Bose, eller å forplikte Bose på noen måte.

13.9 Elektronisk behandling. Du samtykker i at alle avtaler som gjøres av og mellom deg og oss i elektronisk form, er like juridisk bindende som om de var inngått i fysisk skriftlig form.

13.10 Overskrifter. Overskrifter og mellomtitler i disse vilkårene er kun satt inn for enkelhets skyld og har ingen rettslig eller kontraktsmessig virkning.

13.11 Fortsatt gyldighet. Alle bestemmelser i disse vilkårene som i sin natur med rimelighet er beregnet på å overleve opphør av disse vilkårene, skal overleve.

13.12 Meddelelse. Vi kan gi beskjed til deg via e-post, publisere et varsel på tjenestene eller benytte en annen metode vi velger, og uansett vil et slikt varsel være gjeldende ved utsending. Hvis du sender oss et varsel, vil det gjelde fra det mottas per post i 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, USA.

13.13 Tekstmelding. Ved å benytte tjenestene samtykker du i at vi og de som handler på våre vegne, under visse omstendigheter, kan sende deg en tekstmelding (SMS) på det telefonnummeret du oppga, i henhold til våre Bruksvilkår for SMS.


14. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss. Se siden Kontakt oss for å ta kontakt med oss.