NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Boses personvernregler for kandidater

Gjelder fra: 9. mai 2023

Introduksjon

Bose har skrevet ned disse personvernreglene for kandidater («regler») for å gi ut til kandidater hos Bose og andre enkeltpersoner hvis personopplysninger vi behandler til rekrutteringsformål (samlet «kandidater»). Formålet for disse reglene er å gi deg opplysninger om hva slags personopplysninger vi henter inn, behandler og bruker til disse formålene.

Merk at disse reglene ikke gjelder Boses håndtering av opplysninger vi samler inn om deg hvis du er kunde eller bruker av Boses produkter og tjenester. Hvis og når du samhandler med Bose i slike sammenhenger, gjelder regler for personvern tilknyttet de relevante produktene og tjenestene.

Når vi refererer til «Bose», «vi» eller «oss» i disse reglene, henviser vi til Boses selskaper, som betyr Bose Corporation og tilknyttet enheter under felles eierskap og kontroll. Opplysninger om deg kontrolleres av en av disse enhetene. Vi skriver mer om det under i «Boses kontaktopplysninger».

Bose trenger å behandle visse personopplysninger for å vurdere deg som kandidat. Videre må vi også følge forskriftsmessige krav og andre kontraktsmessige krav når du sender oss en søknad eller i andre deler av ansettelsesprosessen. Får vi ikke behandlet søknaden sånn som vi beskriver i disse reglene, får vi kanskje ikke vurdert det som mulig ny kandidat, ei heller ansatt deg.

Disse reglene garanterer ikke at du blir ansatt, og blir du ansatt, utgjør ikke dette dokumentet en arbeidsavtale.


Typer av opplysninger vi håndterer

Bose henter gjerne inn, behandler og bruker personopplysninger av følgende kategorier:

 • Kontaktopplysninger. Dette inkluderer kontaktopplysninger som fornavn og etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresser. tjeneste.
 • Tidligere stillinger. Bose håndterer gjerne opplysninger knyttet til rekruttering som søknadsskjemaer og opplysninger som følger med en CV, søknadsbrev eller opplysninger oppgitt på andre måter under enhver søknads- eller ansettelsesprosess; kvalifikasjoner; referanser; opplysninger knyttet til tidligere eller pågående stillinger, historikk om tidligere stillinger, datoer og arbeidssteder; opplysninger om ferdigheter, kvalifikasjoner, erfaring; opplysninger om publikasjoner, gitte taler, hvis du har sendt det inn; og medlemskap i faglige organisasjoner.
 • Utdanning. Bose har gjerne opplysninger om akademiske institusjoner der du har vært student, karakterer, sertifiseringer, opplæringskurs, publikasjoner og transkripsjoner, hvis du har sendt det inn.
 • Andre opplysninger du oppgir til oss, relevante for det mulige ansettelsesforholdet, blant annet opplysninger vi får i intervjuer med deg.
 • Andre juridisk beskyttet opplysninger. Bose henter gjerne inn opplysninger knyttet til rase, kjønn, militærtjeneste, nasjonalitet, funksjonshemming, etnisitet og annen juridisk beskyttet opplysninger. Det skjer på et valgfritt grunnlag og bare i den grad deg gjelder med eller påkrevd av gjeldende lov.

Slik henter vi inn opplysninger

I de fleste tilfeller henter Bose inn personopplysninger rett fra deg. For eksempel via søknaden eller under intervjuer. Til tider får Bose også personopplysninger om deg fra tredjeparts kilder, blant annet:

 • Eksterne rekrutterere og andre henvisningskilder
 • Tredjepartsleverandører av tester
 • Bemanningsbyråer
 • Referanser du oppgir
 • Åpne kilder som en LinkedIn-profil, faglig profil på arbeidsgivers nettsted, under info om talere på nettstedene for faglige konferanser du har talt på, artikler du har publisert og pressemeldinger eller andre pressemeldinger fra selskaper og lignende

Slik bruker vi opplysninger om deg

Vi henter inn og bruker personopplysninger for et utvalg av aktiviteter. Det er en del av ansettelsesprosessen, blant annet, hvis det gjelder:

 • Evaluere jobbsøknaden og svare på den, blant annet for å se på tidligere utdanning og stillinger, bruke for hjelp på intervjuer og sjekke referanser og varsle deg om andre relevante stillinger hos oss som vi tror interesserer deg.
 • Kommunisere med deg, ansatte hos Bose og tredjeparter om søknaden fra deg og selve rekrutteringsprosessen.
 • Respondere på og samsvare med forespørsler og juridiske krav, fra myndigheter, men bare der vi i god tro vurderer at vi må bruke opplysningene om deg for disse formålene.
 • Analysere og forbedre rekrutteringsprosessen, blant annet når det gjelder analyse av kostnader/budsjettering og utfall av rekruttering.

I enkelte jurisdiksjoner krever lovverket at selskaper opplyser deg om hvilket juridisk grunnlag de har for å behandle personopplysninger om deg. Boses juridiske grunnlag for behandling av opplysninger om deg, beskrevet i disse reglene, er som følger:

 • Bruk av opplysninger om deg er nødvendig for å gjøre tiltak for å inngå en arbeidsavtale eller annen kontrakt med deg.
 • Bruk av opplysninger om deg er for å samsvare med gjeldende juridiske forpliktelser, spesifikt på områder som arbeid og ansettelse, trygd og sosialhjelp, personvern og samsvar for bedrifter.
 • Bruk av opplysninger om deg fremmer Boses legitime interesser eller andres legitime interesser. For eksempel, for å sikre Boses tjenester, drift av virksomheter og tjenester og forsvare juridiske rettigheter.
 • Bruk av et ja fra deg til at vi behandler personopplysninger til et bestemt formål.

Hvem deler vi opplysninger om deg med

Bose deler gjerne opplysninger til følgende typer enheter eller i følgende omstendigheter (der aktuelt):

Internt hos Bose. Interne medarbeidere hos Boses selskaper for å oppnå formålene beskrevet i disse reglene, blant annet personalavdelingen, samt annet personell internt hos Bose, så juridisk og samsvar.

Med tredjeparter.

 • Tjenesteleverandører: Bemanningsbyråer og andre som kommer under HR.
 • Juridisk samsvar: Når det er obligatorisk ifølge lov, forskrift eller rettskjennelse eller som svar på en forespørsel om hjelp fra politiet eller annen instans for rettshåndhevelse.
 • Søksmål: For å søke juridisk rådgivning fra Boses eksterne advokater eller i tilknytning til søksmål med en tredjepart.
 • Forretningstransaksjoner: I tilknytning til salg, kjøp eller fusjon av virksomheten, deler av eller samtlige aktiva eller tilbørlig aktsomhet som forberedelse i tillegg til dette.

Overføringer av opplysninger

Bose opererer globalt og overfører gjerne, lagrer og/eller behandler opplysninger om deg til eller med andre enheter i Boses selskaper eller andre tredjeparter, for eksempel pålitelige tjenesteleverandører og partnere på steder rundt om i verden (blant annet USA), til de formål som er beskrevet i disse reglene. Uansett hvor opplysninger om deg overføres til, lagres eller behandles av oss, tar vi rimelige forholdsregler for å beskytte opplysninger om deg i henhold til interne retningslinjer og prosedyrer for informasjonssikkerhet og gjeldende lover. Tiltakene omfatter gjerne at standard avtalevilkår iverksettes for å styre overføringen av personopplysninger, eller andre midler godkjent av gjeldende lover.


Oppbevaring av opplysninger

Bose beholder kandidaters opplysninger i forskjellige tidsperioder, avhengig av hvilke formål vi samler inn og bruker disse opplysningene til, som beskrevet i disse reglene. Vi sletter eller anonymiserer opplysninger når de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle disse formålene.


Sikring av personopplysninger

Vi forplikter oss til godt personvern. Vi har flere sikkerhetstiltak av teknisk art, fysisk og i organisasjonen for å stoppe uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av opplysninger. Ingen sikkerhetstiltak er likevel perfekte eller tåler alt. Dermed garanterer vi ikke informasjonssikkerhet. Vi holder jevnlig oversikt over Boses tjenester i tilfelle mulige problemer og angrep på sikkerhet. Har du spørsmål om sikkerheten av Boses tjenester, kontakter du oss som vi forklarer under i «Kontaktopplysninger for Bose». Da behandles de gjerne og løses i løpet av kort tid og på en effektiv måte.


Personlige rettigheter

I visse jurisdiksjoner har du juridiske rettigheter knyttet til hvordan vi henter inn, bruker og deler opplysninger om deg. Juridiske rettigheter varierer gjerne etter lokale lover, og inkluderer gjerne:

 • Tilgang til eller en kopi av personopplysninger
 • Sletting av viss opplysninger
 • Korrigering av opplysninger om deg
 • Begrensning av Boses behandling av viss opplysninger
 • Hvis du har gitt samtykke til at vi bruker gjerne opplysninger om deg for et bestemt formål, kan du også trekke tilbake dette samtykket til enhver tid
 • Under visse omstendigheter har du også gjerne rett under gjeldende lov til å protestere mot Boses behandling av personopplysninger om deg, og da på spesifikke grunnlag knyttet til spesifikk personlig situasjon

Vil du utøve disse rettighetene, kontakter du oss som vi beskriver under i «Kontaktopplysninger for Bose». Merk at vi behandler forespørselen i henhold til gjeldende lov.

Har du noe du lurer på, eller kanskje du vil klage på hvordan vi behandler data, håper vi du tar kontakt med oss for å finne en felles løsning. Er det aktuelt, kan du fremme en klage hos tilsynsmyndighetene for personvern i landet du holder til i, eller søke et rettsmiddel gjennom lokale domstoler hvis du tror at rettigheter er krenket.


Kontakt Bose

Hvis du ønsker å kontakte oss, eller har spørsmål om eller klager om disse reglene, sender du en e-post til privacyandsecurity@bose.com.

Personvernombud

Du må også gjerne kontakte Boses personvernombud på e-postadressen over eller skrive et brev til følgende adresse: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701, USA.

Behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig er Boses datterselskap eller tilknyttet enhet som primært er ansvarlig for at opplysninger hentes inn og brukes i samsvar med disse reglene. Bose Corporation (som er ligger på The Mountain Road, Framingham, MA 01701, USA) er behandlingsansvarlig for opplysninger om deg.


Endringer i disse reglene

Fra tid til annen fornyer vi gjerne disse reglene slik at de gjenspeiler endringer i lovgivning, praksis for innhenting og bruk av opplysninger eller teknologisk utvikling. Du finner ut om reglene er fornyet siden forrige gang du leste gjennom når du ser på «gjelder fra» helt øverst i dokumentet. Hvis det er aktuelt, varsler vi deg om disse endringene i samsvar med gjeldende lov.